CQ9电子-cq9传奇电子游戏官方

CQ9电子-cq9传奇电子游戏官方

音乐:大家来看灯


                             大家来看灯

小哥哥呀  小姐姐呀  大家来看灯。 兔子灯  荷花灯 

老爷爷呀   老奶奶呀  大家来看灯。花篮灯  绣球等

 

还有狮子灯。 天上有  飞机灯,水里有  金鱼 灯,你  看  那边

还  有  走马灯。天上 有  神  仙  灯,水里  有  青  蛙  灯,你  看  那边


正在      正在     舞呀  舞  龙  灯。哈哈  哈哈  哈哈

还有      正在    老呀   寿   星  灯。                         哈哈   哈哈    哈!